Kórbók1 - page 8-9

– 8 –
– 9 –
&
?
#
#
c
c
œ œ œ œ
œ œ
Kú -
Min -
Dur -
rir
nist
var
tú, lít -
lei -
lon -
li
kin
gu,
œ œ œ
1.
2.
3.
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ
song -
um
høvd
fug-
grø -
un -
lur
nan
dir
mín,
vøll,
vong,
œ#
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
fja - ður -
œ œ œ œ œ
œ œ
œ
œ œ
fja -
fja -
fja -
ður -
ður -
ður -
sá -
sá -
sá -
rur
rur
rur
í
í
í
œn
œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ
sá - rur,
fja- ður-sá -
œ œ
œ œ œ
&
?
#
#
˙
˙
bú -
bú -
bú -
ri,
ri,
ri,
œ œ ˙
œ œ œ œ#
rur í
bú - ri,
œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ
tag -
min -
kans -
na -
nist
ka
ði
rød -
gil
droy -
din
og
mir
um
œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ œ
œ
œ œ ˙
fø -
da -
fug -
gur
lar
la -
og
og
fín,
fjøll,
song,
œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ ˙
œ
œ œ œ œ
&
?
#
#
œ
œ œ œ
œ œ
-
lætt
ás -
tið
var
tar -
er
títt
tær
flog
leik
og
y -
um
vir
œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ œ ˙
mjø -
rødd
grø -
ðin
tín
nu
og
vín,
snjøll,
ong,
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
mjø -
rødd
grø -
ðin
tín
nu
og
˙
œ
œ#
˙
œ
œ
song -
min -
á -
fug -
ni -
ri -
lur
ni
ni
˙
œ
œ
œ
vín,
ong,
snjøll.
w
&
?
#
#
w
mín,
øll
mong
w#
œ
œ
œ
œ
song -
min -
á
fug -
ni -
ri -
lur
ni
ni
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ#
sker -
fá -
slop -
dur
na
pin
í
í
úr
fan -
fan -
fan -
ga -
ga -
ga -
œ
œ#
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
˙
˙
bú -
bú -
bú -
ri.
ri.
ri.
˙
˙
˙
˙
˙˙
˙˙
Jógvan Waagstein
Í búri
J. H. O. Djurhuus
&
?
#
#
86
86
89
89
œ œ œ œ œ œ
Sum
Het -
Sok -
Sir -
tað
ta
kin
mar
er
er
í
og
fjálgt
grø -
frið
sir -
ði
al -
mar
og
og
lur
úr
œ œ œ œ œ
1.
2.
3.
4.
œ œ œ œ œ œ
œ œ#
œn
œ
œ œ œ#
lýtt
hei -
gróð -
mjør -
mu -
í
rin
ka -
rar -
nátt,
stund,
er,
kógv,
œ#
œ œ œ
J œ
œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ .œ
œ œ œ œ œ œ
fjør -
dro-
up -
ðu -
par -
pi
rin
nir
er
í
al -
han-
ur -
on -
lur
ga
ði -
í
sum
ni
gum
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
&
?
#
#
89
89
86
86
œ œ œ .œ
to -
per -
lir -
ef -
lur
tir
kar
ku
á
at
og
fjal -
strá -
bí -
gon -
dur,
um,
ða;
gur,
œ œ œ .œ
J œ œ#
œ œ œ .œ
œ
œ œ J œ# œ
J œn
œ œ œ œ œ#
œ
hoy -
sir -
sní
-
-
ri
mar
um
so
pan
mi
stren -
mjúkt
ke -
spin -
dur -
y -
mur,
nur
nar
vir
og
og
œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ#
œ
œ œ œ œ œ#
œ
œ
jœ .œ
al -
grø -
tí -
sva -
du -
na
mi
rar
slátt,
grund,
fer,
lógv,
œ J œ .œ
œ
jœ .œ#
œ#
J œ .œ
&
?
#
#
89
89
86
86
œ œ œ œ œ œ
kí -
alt
pís -
mer -
na
er
kar
um
í
eitt
kist
ske -
døk-
nev,
ik -
ri -
ki,
ni
kum
at
og
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ
.œ#
rø -
lø -
li -
smá -
tum
rist
og
ein
tur
ar al
-
grá -
-
von -
dur,
um,
ða,
gur,
œ œ œ œ
J œ .œ
œ œ œ œ
jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
grá -
lí -
von -
al -
um,
ða,
gur,
dur,
hu -
mjør-
le -
-
gu -
kin
tur
rin
í
í
lið
œ œ œ œ œ œ
hu -
mjør-
le -
-
tur
gu-
kin
í
rin
í
lið
nán -
sve -
fer -
hom-
di -
vur
ðast
ru -
ni
í
so
num
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
J œ .œ
fer -
hom -
nán -
sve -
ðast
ru -
di -
vur
so
num
ni
í
&
?
#
#
U
tjal
-
á
-
-
hon
-
dur.
um.
ða.
gur.
J œ
œ#
œ œ œ
u
J œ œ
. . œ œ
Í sirmi
Jógvan Waagstein
Hans A. Djurhuus
Í búri
Í sirmi
I,II-1,2-3,4-5,6-7 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,...74
Powered by FlippingBook